ห้องเรียนครูนก

  เรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกกับครูนก…
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่ห้องเรียนของครูวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ครูได้พัฒนาเว็บบล็อกสำหรับใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครูได้รวบรวมความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนวิทยาศาสตร์   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกและเข้าใจ ขอให้นักเรียนทุกคนใช้งานเว็บบล็อกนี้อย่างตั้งใจ  และได้รับความรู้ทุกๆ คนนะคะ…

Advertisements
%d bloggers like this: