ดินกรดหรือดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยวเป็นปัญหาหนึ่งทางการเกษตร  เนื่องมาจากปริมาณของกรดในดินได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตของพืช  เพราะในดินกรดจะมีปริมาณธาตุอาหารของพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่ำ  แต่มีธาตุอาหารพวกอะลูมิเนียม  เหล็ก  และแมงกานีสละลายในดินสูง  ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช  ดินกรดแบ่งออกได้  3  ประเภท  คือ  ดินเปรี้ยวจัด  ดินอินทรีย์(โดยทั่วไปเรียกดินพรุ)  และดินกรดธรรมดา

                           ดินเปรี้ยวจัด  เกิดในบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อยเป็นระยะเวลานาน  ซึ่งบริเวณนั้น ๆ  จะมีน้ำท่วมขังและเกิดการสะสมของแร่ไพไรต์ในชั้นตะกอนดินมากขึ้น  ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานของผิวโลกเกิดการถอยร่นของฝั่งทะเลทำให้ดินบริเวณนั้น  น้ำท่วมไม่ถึง  แร่ไพไรต์จึงเกิดการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศและน้ำเกิดเป็นเหล็กซัลเฟตและกรดกำมะถันปะปนอยู่ในดิน  ซึ่งกรดกำมะถันนี้  คือสาเหตุที่ทำให้เกิดดินเปรี้ยวจัด

                            ดินอินทรีย์หรือดินพรุ   เกิดจากการทับถมของซากพืชต่าง ๆ  เน่าเปื่อยผุพังอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปี  ซากพืชเหล่านี้เกิดการสลายตัวให้กรดอินทรีย์ออกมาอย่างต่อเนื่องสะสมอยู่ในดิน  ดินพรุนี้มีความเป็นกรดน้อยกว่าดินเปรี้ยวจัด

                           ดินดรดหรือดินกรดธรรมดา  เป็นดินที่เก่าแก่มีอายุมาก  พบได้โดยทั่วไป  ในพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  อินทรีย์วัตถุถูกชะล้างไปมาก

ที่มา:  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.เอกสารสำหรับผู้รับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา.

Advertisements

ห้องเรียนครูนก

  เรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกกับครูนก…
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่ห้องเรียนของครูวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ครูได้พัฒนาเว็บบล็อกสำหรับใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครูได้รวบรวมความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนวิทยาศาสตร์   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกและเข้าใจ ขอให้นักเรียนทุกคนใช้งานเว็บบล็อกนี้อย่างตั้งใจ  และได้รับความรู้ทุกๆ คนนะคะ…