ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชิ้นงานที่  1   บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน  เรื่อง  ความหมายของปฏิกิริยาเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และสมการเคมี

ชิ้นงานที่  2  บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน  เรื่อง  พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ชิ้นงานที่  3  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

ชิ้นงานที่  4   บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน  เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ชิ้นงานที่  5  ผังมโนทัศน์  เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ชิ้นงานที่  6  บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน  เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: