ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชิ้นงานที่  1  แผนภาพแสดงขั้นตอนการเกิดและการสำรวจปิโตรเลียม

ชิ้นงานที่  2   แผนภาพแสดงกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ  และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ

ชิ้นงานที่  3   แบบบันทึกกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  โดยการใช้หอกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันหลักใน
                        ประเทศไทย

ชิ้นงานที่ 4  แผนภาพหอกลั่นน้ำมัน

ช้นงานที่  5   ผังความคิดเรื่อง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในชีวิตประจำวัน

ชิ้นงานที่  6  ผังความคิดเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง

ชิ้นงานที่  7  ป้ายนิเทศเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก  ทางออกของมนุษยชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: