ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชิ้นงานที่  1  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ความหมายและประเภทของสารชีวโมเลกุล

ชิ้นงานที่  2  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ความหมาย  ประเภทและหน้าที่ของลิพิด

ชิ้นงานที่  3  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ประเภทและสมบัติของกรดไขมัน

ชิ้นงานที่  4  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ปฏิกิริยาของกรดไขมัน

ชิ้นงานที่  5  นิทรรศการผลิตภัณฑ์สบู่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง

ชิ้นงานที่  6  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ความหมายของโปรตีนและประเภทของกรดอะมิโน

ชิ้นงานที่  7  บันทึกการเรียนรู้หลังเรียนเรื่อง  การทดสอบโปรตีน

ชิ้นงานที่  8   ผังมโนทัศน์  เรื่อง  ความหมายและประเภทของคาร์โบไฮเดรต

ชิ้นงานที่  9  ผังมโนทัศน์เรื่อง  น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

ชิ้นงานที่  10  บันทึกการเรียนรู้หลังเรียนเรื่อง  การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

ชิ้นงานที่  11  ผังมโนทัศน์เรื่อง  น้ำตาลโมเลกุลคู่และน้ำตาลโมเลกุลใหญ่

ชิ้นงานที่  12   บันทึกการเรียนรู้หลังเรียนเรื่อง  การย่อยสลายแป้ง

ชิ้นงานที่  13  แผนภาพโครงสร้างดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ

Advertisements
%d bloggers like this: